• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

ارائه دهنده: مهدیه اسحاق زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲

  • بیوتکنولوژی در تولید
  • اسیدهای امینه 
  • پپتیدها