• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

کاربرد پالس الکتریکی در فراوری مواد غذایی

کاربرد پالس الکتریکی در فراوری مواد غذایی

موضوع ارائه: کاربرد پالس الکتریکی در فراوری مواد غذایی

ارائه دهنده: مهدیه اسحاق زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۲

  • بیوتکنولوژی در تولید
  • اسیدهای امینه 
  • پپتیدها