آیا نمایه گلایسمی غذا بر فاکتور های التهابی بدن موثر است؟

محمدرضا شادمند

موضوع ارائه: آیا نمایه گلایسمی غذا بر فاکتور های التهابی بدن موثر است؟

ارائه دهنده: محمدرضا شادمند فومنی

استاد راهنما: خانم پریسا زارعی شرق

تاریخ ارائه: 21 آبان 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: