اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشار خون

موضوع ارائه: اثر کاهندگی جایگزین های نمک کم سدیم بر فشارخون، شایعه یا واقعیت؟

ارائه دهنده: نیوشا صمدی

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

اشتراک گذاری: