تکنیک mlpa و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیکی

موضوع ارائه:تکنیک mlpa و کاربرد آن در تشخیص بیماری های ژنتیکی

ارائه دهنده: ریحانه هاشمی

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه کیفی

تاریخ ارائه: دی 97

دانلود فایل ارائه
 • انواع روش های تشخیص نقایص کروموزومی
 • کاریوتایپ
 • CGH
 • FISH
 • برتری تکنیک MLPA
 • کاربرد های MLPA
 • سرطان پستان
 • سرطان کولورکتال غیرپولیپی ارثی
 • آلفا و بتاتالاسمی
 • نوروبلاستوما
 • بررسی عقب ماندگی های ذهنی
 • SMA
 • DMD and BMD
اشتراک گذاری: