هورمون HCG و ارتباط آن با سرطان پستان

موضوع ارائه: هورمون HCG و ارتباط آن با سرطان پستان

ارائه دهنده: سیده مریم حسینی

استاد راهنما: آقای سید علیرضا پریزاده

تاریخ ارائه: دی 97

دانلود فایل ارائه
  • سرطان پستان
  • اپیدمیولوژی
  • راه های تشخیصی
  • بارداری و سرطان پستان
  •  هورمونhCG
  • هورمونhCG
  • تاثیر hCG بر سرطان پستان
  • تاثیرβ-hCG بر سرطان پستان
  • راهکار های درمانی / واکسیناسیون
اشتراک گذاری: