گلیکوماکروپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا

استفاده از گلیکوماکروپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر منیره دهری
ارائه دهنده: فاطمه تیموری

اشتراک گذاری: