تشخیص واریانت های ساختاری مربوط به ژنوم سرطان

موضوع ارائه: تشخیص واریانت های ساختاری مربوط به ژنوم سرطان

ارائه دهنده: فاطمه مولودی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

تاریخ ارائه: پاییز 97

دانلود فایل ارائه
  • جهش
  • روش های تشخیصی ژنوم سرطان
  • تکنیک FISH
  • تکنیک Array CGH
  • NGS
اشتراک گذاری: