روشی جدید برای ویرایش ژنوم میتوکندری

موضوع ارائه: A new method for editing the mitochondrial genome

ارائه دهنده: مهسا پالیزکاران یزدی

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیفی

مشاهده کنید
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: