• ۱۴۰۳-۰۴-۰۳
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

روشی جدید برای ویرایش ژنوم میتوکندری

موضوع ارائه: A new method for editing the mitochondrial genome

ارائه دهنده: مهسا پالیزکاران یزدی

استاد راهنما: دکتر فاطمه کیفی