• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

اخلاق ازمایشگاهی

اخلاق ازمایشگاه

موضوع ارائه: اخلاق آزمایشگاهی

ارائه دهنده: مینا قربانی و زهرا شاکری

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

تاریخ ارائه: فروردین ۱۴۰۰