تاثیر ریزمغذی ها بر ADHD

مریم طریقت پور

موضوع ارائه: تاثیر ریز مغذی ها بر سندرم بیش فعالی- نقطه توجه

ارائه دهنده: مریم طریقت پور

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 18 آذر 96

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: