استفاده از گلیکوماکروپپتید در مدیریت رژیم غذایی فنیل کتونوری

فاطمه تیموری

موضوع ارائه: استفاده از گلیکوماکروپپتید در مدیریت رژیمی بیماری فنیل کتونوریا

ارائه دهنده: فاطمه تیموری

استاد راهنما: سرکار خانم دکترمنیره دهری

تاریخ ارائه: 19 مهرماه 1399

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: