مکمل یاری کوانزیم کیوتن در سرطان سینه

سلیمانی

موضوع ارائه: مکمل یاری کوانزیم کیوتن در سرطان سینه

ارائه دهنده: عاطفه سادات سلیمانی

استاد راهنما: خانم زهره حسینی

تاریخ ارائه: 8 خرداد 97

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: