تاثیر استفاده از سیستم کمکی ورودی پرونده پزشکی آنی با هوش مصنوعی صوتی بر عملکرد تریاژ در بخش اورژانس

esmaeili

موضوع ارائه: تاثیر استفاده از سیستم کمکی ورودی پرونده پزشکی آنی با هوش مصنوعی صوتی بر عملکرد تریاژ در بخش اورژانس

ارائه دهنده: زهرا اسماعیلی

استاد راهنما:خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: 18 مهر 1401

دانلود فایل ارائه
اشتراک گذاری: