دکتر مصطفی جهانگیر

عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت

وب سایت:
تلگرام:
آدرس پستی:

مشهد ، بلوار وکیل آباد، نبش لادن 3