نقش میکروبیوتای روده در بیماری ام اس

موضوع ارائه:The role of gut microbiotain MS

ارائه دهنده: زهرا کاهگی

استاد راهنما: دکتر سپیده حسن زاده

مشاهده کنید
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: