• ۱۴۰۳-۰۳-۲۵
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

مربی ۰۲

آواتار کاربر

دکتر پریسا زارعی شرق

  • ۱ دوره
  • ۵ دانش آموزان
آواتار کاربر

نرگس محمدزاده

کارشناس ارشد هوش مصنوعی
  • ۱ دوره
  • ۲ دانش آموزان