شناسایی و تشخیص باکتری های بی هوازی

کتاب شناسایی و تشخیص باکتری های بی هوازی حاوی روش‌های علمی تشخیص باکتری‌های بی‌هوازی است. نگارنده نخست روش‌های کشت این باکتری‌ها و عوامل موثر بر آن را بیان داشته سپس روش‌های صحیح نمونه‌برداری، جداسازی و مهم‌ترین آزمایش‌های عمومی تشخیص باکتری‌های بی‌هوازی را توضیح داده است.

در بخشی از کتاب نیز طرز تهیه محیط های کشت و محلول‌های مورد استفاده در باکتری شناسی بی‌هوازی‌ها تشریح می‌شود.

“تشخیص باسیل‌های گرم مثبت بی‌هوازی”، “تشخیص باسیل‌های گرم منفی بی‌هوازی”، “تشخیص کوکوس‌های بی‌هوازی”، “تشخیص سموم باکتری‌های بی‌هوازی ” و “روش‌های سنجش حساسیت باکتری‌های بی‌هوازی به آنتی بیوتیک “دیگر مباحث این کتاب به شمار می‌روند …

سپیده حسن زاده

کیارش قزوینی

کتاب چشم انداز

چاپ: اول
نوبت چاپ:  1400

اشتراک گذاری: