آموزش تغذیه و ترویج رفتارهای تغذیه سالم در میان کودکان مکزیکی از طریق بازی های ویدئویی

فریبا امیری

عنوان: Nutritional Education and Promotion of Healthy Eating Behaviors Among Mexican Children Through Video Games: Design and Pilot Test of FoodRateMaster
ارائه دهنده: فریبا سادات آقا سید اسماعیل امیری

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: