ایمونولوژی عملی پیشرفته

ایمونولوژی عملی پیشرفته

استقبال شایان توجه از جلدهای قبلی کتاب ایمونولوژی عملی از یک طرف و کمبود منابع فارسی عملی در حیطه علم ایمونولوژی جهت دانشجویان و علاقه مندان از طرف دیگر، انگیزها ی برای نگارش و آماده سازی این کتاب به صورت پیشـرفته گردید. هـدف از نـگارش کتـاب ایمـونولوژی عملی توضـیح روش های آزمایشـگاهی می باشد که مبنای آن ها واکنش بین آنتی ژن و آنتیب ادی یا سایر اجزای سیستم ایمنی است. اما در بخش هایی از کتاب، روش های دیگری که هم اکنون برای ارزیابی سیستم ایمنی یا اجزای آن استفاده می شوند نیز، توضیح داده شده است. نقطه قوت این کتاب، مشارکت فعال همکاران ایمونولوژیست از سراسر کشور می باشد. همان طور که مشاهده خواهید نمود، بخش های مختلف این کتاب توسط تعدادی از همکاران در دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف کشور نگارش شده است.

مطالب:

  • آنتی بادی ها
  • تکنیک های تشخیصی سلول
  • تشخیص در بدخیمی ها
  • تکنیک های ایمونولوژیک
  • ایمونولوژی عفونی
  • روش های شناسایی و تخلیص پروتئین ها

دکتر عبدالرضا وارسته و همکاران

ناشر: انتشارات وارستگان
صفحه آرا: گلسا خواجه نظام
طراح : نرگس محمدزاده

چاپ: اول
نوبت چاپ: پائیز 1394
قطع: وزیری

اشتراک گذاری: