کارگاه مهارتهای ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد و دانشجو

موضوع ارائه: کارگاه مهارتهای ارتباطی با تاکید بر ارتباط موثر استاد و دانشجو

ارائه دهنده:دکتر مصطفی جهانگیر

تاریخ ارائه: 24 آبان 1400

اهمیت مهارتهای ارتباطی

طیف ارتباط

گوش دادن فعال

اشتراک گذاری: