بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی اشتراک گذاری اشتباهات.

دکتر جهانگیر

عنوان: بررسی تأثیر تعلق خاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش میانجی اشتراک گذاری اشتباهات.

نویسندگان: مصطفی جهانگیر؛ علیرضا خوراکیان؛ محمد لگزیان

ناشر: نشريه علمی پژوهشى مديريت نوآورى

سال: 1395

دوره:5

شماره: 1

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی به‌اشتراک‌گذاری خطاها در تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر رفتار نوآورانة کارشناسان فناوری اطلاعات می‌پردازد. امروزه، سازمان‌ها برای رشد و حتی بقا به نوآوری‌ نیاز دارند. سازمانی که نتواند به‌طور مداوم محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، با شکست روبه‌رو می‌شود. از سویی، رفتار نوآورانة کارکنان نیز تحت تأثیر عوامل مختلفی است. تعلق‌خاطر کاری کارکنان یکی از عواملی است که می‌تواند بر این رفتار تأثیر بگذارد. با وجود این، نحوة تأثیرگذاری تعلق‌خاطر کاری کارکنان یکی از بحث‌های مهم در جامعة کارشناسان فناوری اطلاعات است. جامعة آماری این پژوهش، کارشناسان فناوری اطلاعات در شرکت‌های فناوری اطلاعات عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خراسان رضوی در شهر مشهد است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش‌نامه‌ای شامل 26 سؤال، استفاده شد. این پرسش‌نامه، میان 210 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات در شهر مشهد توزیع گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به‌کار گرفته شد. نتایج، نشان داد تعلق‌خاطر کاری، بر به‌اشتراک‌گذاری خطاها و تولید ایده‌ها تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین به‌اشتراک‌گذاری خطاها بر تولید و ترویج ایده‌ها تأثیرگذار است. به‌اشتراک‌گذاری خطاها، تأثیر تعلق‌خاطر کاری بر تولید و ترویج ایده‌ها را میانجی‌گری می‌کند.

کلیدواژه‌ها: به اشتراک گذاری خطاها رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات تعلق خاطر کاری

اشتراک گذاری: