الگوی مدیریت خطر (ریسک) طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی

دکتر جهانگیر

عنوان: الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی

نویسندگان: مصطفی جهانگیر۱، علیرضا خوراکیان*۱، سید سعید مرتضوی۱، سید احسان الهی۲

ناشر: فصلنامه علمی پژوهشی پایش

سال: 1398

دوره:18

شماره: 4

مقدمه: طرح تحول نظام سلامت که در سه بخش درمان، بهداشت و آموزش پزشکی از اردیبهشت سال 1393 آغاز شد، به‌عنوان یک طرح تحول راهبردی جزو اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. برای مدیریت موفق طرح تحول نظام سلامت و جلوگیری از شکست آن باید خطرات پیش‌روی این طرح مدیریت شود. بنابراین هدف این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت است.
مواد و روش کار: این پژوهش از نوع کیفی است که با رویکرد نظریه داده‌بنیاد انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت‌علمی و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. برای انتخاب نمونه مورد مطالعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش، تا رسیدن به اشباع نظری 20 نفر مورد مصاحبه نیمه ساخت‌یافته عمیق قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس یافته‌های مطالعه 6 دسته اصلی خطرات طرح تحول نظام سلامت شامل خطرات رفتاری، نگرشی، اجرایی، مدیریتی، مالی و شهرت، و نیز علل و پیامدهای آن‌ها شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به خطرات شناسایی شده و علل وقوع و پیامدهای هر یک، راهکارهایی پیشنهاد می‌شود که بر کنترل و تاثیرگذاری بر علل وقوع خطرات تمرکز دارد تا امکان مدیریت آنها به‌صورت ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر فراهم شود.
واژه‌های کلیدی: دانشگاه‌های علوم پزشکی، طرح تحول نظام سلامت، مدیریت خطر، مطالعه کیفی

اشتراک گذاری: