کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

بسته بندی اتمسفر اصلاح شده و کنترل شده در نگهداری مواد غذایی

موضوع ارائه: کاربرد بیوتکنولوژی در تولید اسیدهای امینه و پپتیدها

ارائه دهنده: مهدیه اسحاق زاده

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد 1402

دانلود فایل ارائه
  • یائسگی
  • مکانیسم یائسگی
  • اثرات یائسگی دیررس
  • عوامل تسریع یائسگی
  • عوامل تاخیر یائسگی
اشتراک گذاری: