یک برنامه تمرینی و آموزشی و خود مدیریتی با یک اپلیکیشن تلفن هوشمند (CareHand) در بزرگسالان با آرتریت روماتوئید دست

Smart phone

موضوع ارائه:یک برنامه تمرینی و آموزشی و خود مدیریتی با یک اپلیکیشن تلفن هوشمند (CareHand) در بزرگسالان با آرتریت روماتوئید دست

ارائه دهنده: بهاره برات‌زاده

استاد راهنما: خانم دکتر مقبلی

تاریخ ارائه: 14 آذر 1401

دانلود فایل ارائه
  • مقدمه و بیان مسئله 
  • هدف مطالعه 
  • روش اجرا 
  • نتایج 
  • بحث و نتیجه گیری
اشتراک گذاری: