• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

کلستاز کبدی

کلستاز کبدی

موضوع ارائه: کلستاز کبدی

ارائه دهنده: عطیه حسین پور، مهسا انوری، فاطمه کوشکی

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

تاریخ ارائه: بهار ۱۴۰۰

  • تعریف
  • علل
  • درمان