• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

جزئیات وبلاگ

طراحی و تحلیل پرسشنامه

موضوع ارائه: طراحی و تحیلیل پرسشنامه

ارائه دهنده:دکتر فاطمه مقبلی 

دکترای انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  • انواع پرسشنامه
  • کاربردها
  • روش های تحلیل