• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

تخمیر بستر جامد

موضوع ارائه: تخمیر بستر جامد

ارائه دهنده: عطیه پازوکی، مینا گزل

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: خرداد ۱۴۰۳