• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

بیوپپتیدهای میکروبی

بیوپپتیدهای غذایی به عنوان افزودنی غذایی

موضوع ارائه: بیوپپتیدهای غذایی به عنوان افزودنی غذایی

ارائه دهنده: فاطمه محمودی، عاتکه خوشبخت

استاد راهنما: خانم دکتر پزشکی

تاریخ ارائه: ۱۴۰۳