• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

بیماری کوتولگی

بیماری کوتولگی

موضوع ارائه: بیماری کوتولگی

ارائه دهنده: مصطفی حاتمی زاده / دانیال اعتماد

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

  • انواع کوتولگی
  • علل
  • روش تشخیص