• ۱۴۰۳-۰۴-۲۶
  • مشهد
  • ساعت کاری: 8.00 - 15.00

بعد از مرگ

بعد از مرگ

موضوع ارائه: بعد از مرگ

ارائه دهنده: نگار حمیدفر-مهدیه حسینی نژاد-فرزانه اکبری

استاد راهنما: خانم دکتر کیفی

  • تغییرات اولیه پس از مرگ
  • فعالیت مغز پس از مرگ
  • تغییرات ثانویه پس از مرگ
  • تجزیه و تغییرات دیررس
  • ثانویه پس از مرگپتیدها